Mindray

BS-800

Máy xét nghiệm sinh hóa lâm sàng:

 • Một tiếp cận sàn đứng, rời rạc và ngẫu nhiên phân tích hóa học lâm sàng cung cấp 800 thử nghiệm liên tục mỗi giờ

Người dùng điển hình:

 • Kích thước trung bình và các phòng thí nghiệm lớn (sử dụng như một công cụ chính)

Các tính năng:

 • Hằng số 800 xét nghiệm / giờ, lên đến 1200 xét nghiệm / giờ với ISE (K, Na, Cl)
 • 24-giờ lạnh cho khay tinh khiết và khay mẫu bên trong
 • Thường trực cuvettes với 8-giai đoạn tự động trạm rửa
 • Hai 3-đầu đơn vị thanh trộn
 • 100μl phản ứng khối lượng tối thiểu
 • Đảo ngược lại hệ thống lưới với 12 bước sóng
 • Bubble phát hiện cho các tàu thăm dò thuốc thử và mẫu
 • Hỗ trợ lên đến độ cao 4000m ứng dụng (máy bơm không khí bên ngoài tùy chọn)
 • Bi-directional giao diện LIS